درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه استانداري مركزي در صندوق نوآوري و شكوفايي كشور گام مثبت در جهت حمايت مالي از شركت هاي دانش بنيان استان مركزي برداشته شد.
در جلسه اي كه با حضور روساي دانشگاه اراك، پارك علمي و فناوري استان مركزي در حضور دكتر ميرزاخاني معاون هماهنگي وامور اقتصادي استانداري مركزي برگزار گرديد دكتر وحدت رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي كشور بيان داشت: 113 شركت دانش بنيان در استان مركزي ثبت شده است كه از اين تعداد تنها 88 شركت فعاليت مشخص دارند و از اين 88 شركت 55 شركت موفق به دريافت خدمت از صندوق نوآوري و شكوفايي در قالب سامانه غزال شده اند كه در اين ميان 33 شركت موفق به اخذ تسهيلات به ارزش كلي 600 ميليارد ريال شده اند كه اين موضوع تناسبي با فعاليت هاي دانش بنيان در استان مركزي ندارد. و در نهايت مقرر گرديد صندوق پژوهش و فناوري استان مركزي با قوت و براي حمايت جدي از شركت هاي دانش بنيان اقدام نمايد و همچنين ضمن صدور دستور جهت حمايت مالي  و توانمند سازي شركت هاي دانش بنيان استان مركزي از سوي رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي كشور مقرر گرديد سفر استاني بدين منظور داشته باشند.
با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه استانداري مركزي در صندوق نوآوري و شكوفايي كشور گام مثبت در جهت حمايت مالي از شركت هاي دانش بنيان استان مركزي برداشته شد. در جلسه اي كه با حضور روساي دانشگاه اراك، پارك علمي و فناوري استان مركزي در حضور دكتر ميرزاخاني معاون هماهنگي وامور اقتصادي استانداري مركزي برگزار گرديد دكتر وحدت رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي كشور بيان داشت: 113 شركت دانش بنيان در استان مركزي ثبت شده است كه از اين تعداد تنها 88 شركت فعاليت مشخص دارند و از اين 88 شركت 55 شركت موفق به دريافت خدمت از صندوق نوآوري و شكوفايي در قالب سامانه غزال شده اند كه در اين ميان 33 شركت موفق به اخذ تسهيلات به ارزش كلي 600 ميليارد ريال شده اند كه اين موضوع تناسبي با فعاليت هاي دانش بنيان در استان مركزي ندارد. و در نهايت مقرر گرديد صندوق پژوهش و فناوري استان مركزي با قوت و براي حمايت جدي از شركت هاي دانش بنيان اقدام نمايد و همچنين ضمن صدور دستور جهت حمايت مالي و توانمند سازي شركت هاي دانش بنيان استان مركزي از سوي رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي كشور مقرر گرديد سفر استاني بدين منظور داشته باشند.
بستن