درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
تدارک وبرنامه ریزی برای تشدید نظارت ها در ایام پایان سال
جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی عملکرد دستگاه های ضابط در امر نظارت وتنظیم بازار در دوره ۹ ماهه ،نقاط ضعف وکمبودهای این حوزه موردبحث وتبادل نظر قرار گرفت ومشخصا شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ نیز بررسی گردید ومقرر شد با توجه به عملکرد شهرستانهای استان در امر نظارت بر بازار،توزیع کالاهای اساسی ویارانه ای در آنها صورت گیرد وبا همکاری جهاد وصمت بحث قیمت گذاری مرغ قطعه بندی شده وگوشت قرمز بر اساس میانگین کشوری ومیانگین استانهای همجوار اقدام شده ونتیجه برای تصمیم به کمیته اقدام مشترک وکارگروه تنظیم بازار منعکس گردد.
همچنین تدارک وبرنامه ریزی برای تشدیدنظارت ها در ایام پایان سال نیز مورد تاکید قرار گرفت ومقرر شد دستگاههای ناظر برنامه خود را به دبیر خانه کمیته ارسال تا تعزیرات حکومتی بر عملکرد وبرنامه دستگاهها نظارت نماید.
یکشنبه ۱۴۰۲-۱۰-۱۰
تدارک وبرنامه ریزی برای تشدید نظارت ها در ایام پایان سال جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد دستگاه های ضابط در امر نظارت وتنظیم بازار در دوره ۹ ماهه ،نقاط ضعف وکمبودهای این حوزه موردبحث وتبادل نظر قرار گرفت ومشخصا شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ نیز بررسی گردید ومقرر شد با توجه به عملکرد شهرستانهای استان در امر نظارت بر بازار،توزیع کالاهای اساسی ویارانه ای در آنها صورت گیرد وبا همکاری جهاد وصمت بحث قیمت گذاری مرغ قطعه بندی شده وگوشت قرمز بر اساس میانگین کشوری ومیانگین استانهای همجوار اقدام شده ونتیجه برای تصمیم به کمیته اقدام مشترک وکارگروه تنظیم بازار منعکس گردد. همچنین تدارک وبرنامه ریزی برای تشدیدنظارت ها در ایام پایان سال نیز مورد تاکید قرار گرفت ومقرر شد دستگاههای ناظر برنامه خود را به دبیر خانه کمیته ارسال تا تعزیرات حکومتی بر عملکرد وبرنامه دستگاهها نظارت نماید. یکشنبه ۱۴۰۲-۱۰-۱۰
بستن