درباره معرفی خدمات

ردیف

عنوان خدمت

سامانه الکترونیکی

واحد پاسخگو و پشتیبان

شماره تماس واحد پاسخگویی

1

سازمانهای مردم نهاد

سازمان های مردم نهاد

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

33442340

2

شورای اسلامی شهر و روستا

معرفی خدمات شورای اسلامی شهر و روستا

دفتر مور روستایی و شوراها

32761004

3

انجمن های اقلیت های دینی

معرفی خدمات انجمن  های اقلیت های دینی

دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33442303

4

احزاب و تشکل های سیاسی

معرفی خدمات احزاب و تشکل های سیاسی

دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33442303

5

رسیدگی به شکایات

معرفی خدمات رسیدگی به شکایات

مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

33442203

6

تقسیمات کشوری

معرفی خدمات تقسیمات کشوری

دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33442303

7

گزینش

معرفی خدمات گزینش

هسته گزینش

33442292

8

سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی

معرفی خدمات سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی

امور اتباع و امور مهاجرین خارجی

33675251

9

برنامه های مرزی

معرفی خدمات برنامه های مرزی

 

 

10

اطلاعات مسافرین

معرفی خدمات اطلاعات مسافرین

 

 

11

تخلفات اداری

معرفی خدمات تخلفات اداری

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری    

33442130

12

انتخابات

معرفی خدمات انتخابات

دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

33442303