اخبار معاونت هماهنگی امور عمرانی
کارگروه مدیریت پسماند استان برگزار گردید.

کارگروه مدیریت پسماند استان برگزار گردید.

کارگروه مدیریت پسماند استان برگزار گردید.

یک ماه پیش ادامه مطلب
کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی برگزار گردید.@

کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی برگزار گردید.@

کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی برگزار گردید.

۱۸ ژانویه ۲۰۲۴

کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک برگزار گردید.

کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک برگزار گردید.

کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک برگزار گردید.

۱۸ ژانویه ۲۰۲۴

کمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی برگزار گردید.

کمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی برگزار گردید.

کمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی برگزار گردید.

۱۸ ژانویه ۲۰۲۴

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار گردید. @

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار گردید. @

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار گردید.

۱۸ ژانویه ۲۰۲۴

دهمین شورای فنی استان برگزار شد.

دهمین شورای فنی استان برگزار شد.

دهمین شورای فنی استان برگزار شد.

۱۸ ژانویه ۲۰۲۴

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد.#

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد.#

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد.

۱۸ ژانویه ۲۰۲۴

کمیسیون مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز برگزار شد.

کمیسیون مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز برگزار شد.

کمیسیون مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز برگزار شد.

۲۰ دسامبر ۲۰۲۳

سیزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی استان برگزار شد.

سیزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی استان برگزار شد.

سیزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی استان برگزار شد.

۲۰ دسامبر ۲۰۲۳

کمیسیون ماده پنج استان برگزار شد.

کمیسیون ماده پنج استان برگزار شد.

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد.

۲۰ دسامبر ۲۰۲۳

شورای ترافیک استان برگزار شد.

شورای ترافیک استان برگزار شد.

شورای ترافیک استان برگزار شد.

۳ دسامبر ۲۰۲۳

کمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی استان برگزار شد.

کمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی استان برگزار شد.

کمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی برگزار شد.

۳ دسامبر ۲۰۲۳

کارگروه کاهش آلودگی هوا برگزار شد.

کارگروه کاهش آلودگی هوا برگزار شد.

کارگروه کاهش آلودگی هوا برگزار شد.

۳ دسامبر ۲۰۲۳

ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی برگزار شد..

ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی برگزار شد..

ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی برگزار شد.

۲۳ نوامبر ۲۰۲۳

کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مرکزی برگزار شد..

کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مرکزی برگزار شد..

کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مرکزی برگزار شد.

۲۳ نوامبر ۲۰۲۳

کارگروه ماده ۱۱ استان مرکزی برگزار شد.

کارگروه ماده ۱۱ استان مرکزی برگزار شد.

کارگروه ماده ۱۱ استان مرکزی برگزار شد.

۱۲ نوامبر ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 44