اخبار معاونت هماهنگی امور عمرانی
کارگروه زیربنایی, توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان برگزار شد.

کارگروه زیربنایی, توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان برگزار شد.

کارگروه زیربنایی, توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان برگزار شد.

۱۲ روز پیش ادامه مطلب
برگزاری جلسه بررسی عملکرد 1000 روزه دستگاه های اجرایی استان

برگزاری جلسه بررسی عملکرد 1000 روزه دستگاه های اجرایی استان

برگزاری جلسه بررسی عملکرد 1000 روزه دستگاه های اجرایی استان

۳۰ ژوئن ۲۰۲۴

جلسه بررسی عملکرد فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی در زمینه هزینه کرد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری

جلسه بررسی عملکرد فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی در زمینه هزینه کرد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری

برگزاری جلسه بررسی عملکرد فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی در زمینه هزینه کرد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری

۵ ژوئن ۲۰۲۴

کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان برگزار شد.

کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان برگزار شد.

کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان برگزار شد.

۵ ژوئن ۲۰۲۴

کارگروه ماده ۵ استان مرکزی برگزار گردید.....

کارگروه ماده ۵ استان مرکزی برگزار گردید.....

کارگروه ماده ۵ استان مرکزی برگزار گردید.

۵ ژوئن ۲۰۲۴

جلسه بررسی طرح های مصوب طرح تفصیلی شهرستان های استان برگزار شد.

جلسه بررسی طرح های مصوب طرح تفصیلی شهرستان های استان برگزار شد.

جلسه بررسی طرح های مصوب طرح تفصیلی شهرستان های استان برگزار شد.

۵ ژوئن ۲۰۲۴

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار گردید....

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار گردید....

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار گردید.

۵ ژوئن ۲۰۲۴

جلسه کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح جاده ای استان برگزار گردید.

جلسه کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح جاده ای استان برگزار گردید.

جلسه کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح جاده ای استان برگزار گردید.

۵ ژوئن ۲۰۲۴

سی امین جلسه قرارگاه مسکن ملی برگزار شد.

سی امین جلسه قرارگاه مسکن ملی برگزار شد.

سی امین جلسه قرارگاه مسکن ملی برگزار شد.

۵ ژوئن ۲۰۲۴

جلسه ستاد بازآفرینی استان برگزار گردید.

جلسه ستاد بازآفرینی استان برگزار گردید.

جلسه ستاد بازآفرینی استان برگزار گردید.

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

بیست و نهمین جلسه قرارگاه مسکن ملی برگزار شد.

بیست و نهمین جلسه قرارگاه مسکن ملی برگزار شد.

بیست و نهمین جلسه قرارگاه مسکن ملی برگزار شد.

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

بیستمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی برگزار شد.

بیستمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی برگزار شد.

بیستمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی برگزار شد.

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد...

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد...

کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد.

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

کارگروه بازآفرینی شهری برگزار شد.

کارگروه بازآفرینی شهری برگزار شد.

کارگروه بازآفرینی شهری برگزار شد.

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

بیست و هشتمین شورای مسکن ملی برگزار شد.

بیست و هشتمین شورای مسکن ملی برگزار شد.

بیست و هشتمین شورای مسکن ملی برگزار شد.

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

شورای مسکن ملی برگزار شد.

شورای مسکن ملی برگزار شد.

شورای مسکن ملی برگزار شد.

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 45