اخبار دفتر امور روستایی و شوراها
برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری آزمون مکاتبه ای دهیاران

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری آزمون مکاتبه ای دهیاران

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری آزمون مکاتبه ای دهیاران

۶ ساعت پیش ادامه مطلب
دهیاری‌های استان مرکزی رتبه اول اعتبار هزینه شده طرح‌های افتتاحی را کسب کردند

دهیاری‌های استان مرکزی رتبه اول اعتبار هزینه شده طرح‌های افتتاحی را کسب کردند

دهیاری‌های استان مرکزی رتبه اول اعتبار هزینه شده طرح‌های افتتاحی را کسب کردند

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

برگزاری دوره حقوقی قرارداد ها ویژه ناظرین فنی دهیاری های استان

برگزاری دوره حقوقی قرارداد ها ویژه ناظرین فنی دهیاری های استان

برگزاری دوره حقوقی قرارداد ها ویژه ناظرین فنی دهیاری های استان

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی کارشناسی عوارض بها خدمات ملاک عمل دهیاری ها در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه بررسی کارشناسی عوارض بها خدمات ملاک عمل دهیاری ها در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه بررسی کارشناسی عوارض بها خدمات ملاک عمل دهیاری ها در سال ۱۴۰۳

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی نهایی پیش نویس دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری های در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه بررسی نهایی پیش نویس دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری های در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه بررسی نهایی پیش نویس دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری های در سال ۱۴۰۳

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه کمیته انضباطی دهیاران و کارکنان دهیاری ها#@

برگزاری جلسه کمیته انضباطی دهیاران و کارکنان دهیاری ها#@

برگزاری جلسه کمیته انضباطی دهیاران و کارکنان دهیاری ها

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی عملکرد و هماهنگی برنامه های دفتر امور روستایی و شوراها#

برگزاری جلسه بررسی عملکرد و هماهنگی برنامه های دفتر امور روستایی و شوراها#

برگزاری جلسه بررسی عملکرد و هماهنگی برنامه های دفتر امور روستایی و شوراها

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری ها

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری ها

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری ها

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری سومین نشست از سلسله نشست های روستایاران با عنوان جشنواره ها و توسعه گردشگری در روستاها

برگزاری سومین نشست از سلسله نشست های روستایاران با عنوان جشنواره ها و توسعه گردشگری در روستاها

برگزاری سومین نشست از سلسله نشست های روستایاران با عنوان جشنواره ها و توسعه گردشگری در روستاها

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری ها و تعرفه عوارض

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری ها و تعرفه عوارض

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری ها و تعرفه عوارض

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "بودجه نویسی و نحوه محاسبه و وصول عوارض توسط دهیاری ها" ویژه ناظرین فنی، مسئولین امور مالی و کارشناسان بخشداری ها

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "بودجه نویسی و نحوه محاسبه و وصول عوارض توسط دهیاری ها" ویژه ناظرین فنی، مسئولین امور مالی و کارشناسان بخشداری ها

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "بودجه نویسی و نحوه محاسبه و وصول عوارض توسط دهیاری ها" ویژه ناظرین فنی، مسئولین امور مالی و کارشناسان بخشداری ها

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز

برگزاری جلسه پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز

برگزاری جلسه پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه ی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بانک کشاورزی در زمینه ارائه خدمات مالی به دهیاری های استان

برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه ی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بانک کشاورزی در زمینه ارائه خدمات مالی به دهیاری های استان

برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه ی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بانک کشاورزی در زمینه ارائه خدمات مالی به دهیاری های استان

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه ی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بانک ملی ایران در زمینه ارائه خدمات مالی به دهیاری های استان

برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه ی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بانک ملی ایران در زمینه ارائه خدمات مالی به دهیاری های استان

برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه ی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بانک ملی ایران در زمینه ارائه خدمات مالی به دهیاری های استان

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری کارگاه آموزشی" بهسازی طبیعت و حفاظت از محیط زیست روستایی" ویژه عوامل مدیریت پسماند روستایی استان

برگزاری کارگاه آموزشی" بهسازی طبیعت و حفاظت از محیط زیست روستایی" ویژه عوامل مدیریت پسماند روستایی استان

برگزاری کارگاه آموزشی" بهسازی طبیعت و حفاظت از محیط زیست روستایی" ویژه عوامل مدیریت پسماند روستایی استان

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری سیزدهمین جلسه رصد و پایش عملکرد عمرانی و هزینه کرد اعتبارات دهیاری های بخش مرکزی شهرستان فراهان

برگزاری سیزدهمین جلسه رصد و پایش عملکرد عمرانی و هزینه کرد اعتبارات دهیاری های بخش مرکزی شهرستان فراهان

برگزاری سیزدهمین جلسه رصد و پایش عملکرد عمرانی و هزینه کرد اعتبارات دهیاری های بخش مرکزی شهرستان فراهان

۱۸ ژانویه ۲۰۲۴

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 46