اخبار دفتر امور امنیتی و انتظامی
جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه تولید و توزیع مواد شیمیایی وزیستی خطرناک استان  ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1403-2-13 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه تولید و توزیع مواد شیمیایی وزیستی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1403-2-13 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه تولید و توزیع مواد شیمیایی وزیستی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1403/2/13 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۸ روز پیش ادامه مطلب
جلسه کمیته امنیت ورزش استان ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 6-2-1403 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیت ورزش استان ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 6-2-1403 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیت ورزش استان ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1403/2/6 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲۵ آوریل ۲۰۲۴

جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 3-2-1403 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 3-2-1403 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/2/3 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲۲ آوریل ۲۰۲۴

جلسه کمیسیون حفاظت از آزمون استاند ساعت 30-10 صبح روز شنبه مورخ 1-2-1403 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون حفاظت از آزمون استاند ساعت 30-10 صبح روز شنبه مورخ 1-2-1403 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون حفاظت از آزمون استاند ساعت 10/30 صبح روز شنبه مورخ 1403/2/1 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲۰ آوریل ۲۰۲۴

جلسه مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز مشترک با کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها، اختلافات و مراسمات استان ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 27-1-1403 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز مشترک با کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها، اختلافات و مراسمات استان ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 27-1-1403 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز مشترک با کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها، اختلافات و مراسمات استان ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/1/27 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۵ آوریل ۲۰۲۴

جلسه مشترک کمیسیون قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1402-12-21 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1402-12-21 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/12/21 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۱ مارس ۲۰۲۴

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه تولید و توزیع مواد شیمیایی زیستی و خطرناک استان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 2-12-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی  انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه تولید و توزیع مواد شیمیایی زیستی و خطرناک استان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 2-12-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه تولید و توزیع مواد شیمیایی زیستی و خطرناک استان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/12/2 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی انتظامی برگزارو تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲۱ فوریه ۲۰۲۴

جلسه کمیسیون مشترک پیشگیری از کاربرد سلاح در درگیری ها،  اختلافات و مراسمات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 26-11-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مشترک پیشگیری از کاربرد سلاح در درگیری ها، اختلافات و مراسمات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 26-11-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مشترک پیشگیری از کاربرد سلاح در درگیری ها، اختلافات و مراسمات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1402/11/26 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزارو تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۵ فوریه ۲۰۲۴

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 30-10 صبح روز پنجشنبه مورخ 28-10-1402 به ریاست آقای جیریایی معاون اداره کل امنیتی و انتظامی استان برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 30-10 صبح روز پنجشنبه مورخ 28-10-1402 به ریاست آقای جیریایی معاون اداره کل امنیتی و انتظامی استان برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 10/30صبح روز پنجشنبه مورخ 1402/10/28به ریاست آقای جیریایی معاون اداره کل امنیتی و انتظامی استان برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲۰ ژانویه ۲۰۲۴

جلسه کمیسیون ریز پرنده های بدون سرنشین استان ساعت 30-10 صبح روز شنبه مورخ 23-10-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون ریز پرنده های بدون سرنشین استان ساعت 30-10 صبح روز شنبه مورخ 23-10-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون ریز پرنده های بدون سرنشین استان ساعت 10/30 صبح روز شنبه مورخ 10/23/ 1402به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۳ ژانویه ۲۰۲۴

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 21-10-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 21-10-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1402/10/21 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۱ ژانویه ۲۰۲۴

جلسه کمیته هماهنگی مسائل مربوط به گشت های محله محور بسیج رضویون ساعت 30-10 روز سه شنبه مورخ 5-10-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته هماهنگی مسائل مربوط به گشت های محله محور بسیج رضویون ساعت 30-10 روز سه شنبه مورخ 5-10-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته هماهنگی مسائل مربوط به گشت های محله محور بسیج رضویون ساعت 10/30 روز سه شنبه مورخ 1402/10/5 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲۶ دسامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 16-9-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 16-9-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1402/9/16 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم اتخاذ گردید.

۷ دسامبر ۲۰۲۳

جلسه مشترک مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 15-9-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 15-9-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/9/15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ و تصمیم گیری گردید.

۶ دسامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 20-8-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 20-8-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/8/20 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزارو تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۱ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیته تخصصی نظارت بر تخلفات اینترنتی استان راس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 17-8-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی نظارت بر تخلفات اینترنتی استان راس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 17-8-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی نظارت بر تخلفات اینترنتی استان راس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 17/8/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۹ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون اماکن و تاسیسیات طبقه بندی شده استان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17-8-1402 به ریاست آقای جیریایی معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون اماکن و تاسیسیات طبقه بندی شده استان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17-8-1402 به ریاست آقای جیریایی معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون اماکن و تاسیسیات طبقه بندی شده استان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17/8/1402 به ریاست آقای جیریایی معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۸ نوامبر ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6