اخبار دفتر امور امنیتی و انتظامی
جلسه کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

جلسه کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

۲ روز پیش ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

برگزاری جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

۲۴ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری سومین جلسه جرائم و تخلفات اینترنتی استان

برگزاری سومین جلسه جرائم و تخلفات اینترنتی استان

برگزاری سومین جلسه جرائم و تخلفات اینترنتی استان

۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱

برگزاری دومین جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سر نشین و کنترلی در مورخ 1400,7,6

برگزاری دومین جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سر نشین و کنترلی در مورخ 1400,7,6

برگزاری دومین جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سر نشین و کنترلی در مورخ 1400,7,6

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱

برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان مورخ 7-6-1400

برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان مورخ 7-6-1400

برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان مورخ 7-6-1400

۲۹ اوت ۲۰۲۱

برگزاری دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در مورخ 1400,6,3

برگزاری دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در مورخ 1400,6,3

برگزاری دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در مورخ 1400,6,3

۲۵ اوت ۲۰۲۱

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها مراسمات و اختلافات به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در مورخ 1400,5,12

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها مراسمات و اختلافات به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در مورخ 1400,5,12

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها مراسمات و اختلافات به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در مورخ 1400,5,12

۳ اوت ۲۰۲۱

برگزاری جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1400,5,12 به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی استانداری

برگزاری جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1400,5,12 به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی استانداری

برگزاری جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1400,5,12 به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی استانداری

۳ اوت ۲۰۲۱

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست جناب آقای اکرمی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی.

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست جناب آقای اکرمی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی.

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست جناب آقای اکرمی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی.

۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱

برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل و اسناد

برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل و اسناد

برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل و اسناد

۲۳ ژوئن ۲۰۲۱