اخبار دفتر امور امنیتی و انتظامی
جلسه حفاظت از آزمون استان به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه حفاظت از آزمون استان به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه حفاظت از آزمون استان ساعت 11/30 صبح روز شنبه مورخ 1401/4/4 به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۲ روز پیش ادامه مطلب
برگزاری جلسه طرح مشارکت مردم و توسعه نظم امنیت عمومی مشترک با کارگروه تقویت بنیه فراجای فرماندهی انتظامی استان مورخ 1401-3-31

برگزاری جلسه طرح مشارکت مردم و توسعه نظم امنیت عمومی مشترک با کارگروه تقویت بنیه فراجای فرماندهی انتظامی استان مورخ 1401-3-31

جلسه طرح مشارکت مردم و توسعه نظم امنیت عمومی مشترک با کارگروه تقویت بنیه فراجای فرماندهی انتظامی استان به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۵ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه کمیته تخصصی نظارت و کنترل بر تخلفات اینترنتی استان مورخ 1401-4-4

جلسه کمیته تخصصی نظارت و کنترل بر تخلفات اینترنتی استان مورخ 1401-4-4

جلسه کمیته تخصصی نظارت و کنترل بر تخلفات اینترنتی استان ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/4/4 به ریاست جناب آقای نظری سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی برگزار و تصمیمات لازم تدابیر و اتخاذ گردید.

۲۵ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه مشترک کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصد های گردشگری با کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در مورخ 1401-3-26

جلسه مشترک کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصد های گردشگری با کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در مورخ 1401-3-26

جلسه مشترک کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصد های گردشگری با کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در ساعت 11/00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/3/26به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۸ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها، اختلافات و مراسمات در مورخ 1401-3-17 برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها، اختلافات و مراسمات در مورخ 1401-3-17 برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها، اختلافات و مراسمات به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۷ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان راس ساعت 8-00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-3-17برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان راس ساعت 8-00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-3-17برگزار گردید.

کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۷ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1401-2-31

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1401-2-31

کمیسون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8/30 صبح روز شنبه مورخ 1401/2/31 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۲۱ مه ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون سرقت در تاریخ 1401-1-21

جلسه کمیسیون سرقت در تاریخ 1401-1-21

جلسه کمیسیون سرقت در ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/1/21 به ریاست جناب آقای جیریایی معاون اداره کل برگزار گردید.

۱۰ آوریل ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده و کارگروه امنیت و دفاع استان مورخ 1400-12-21

برگزاری جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده و کارگروه امنیت و دفاع استان مورخ 1400-12-21

جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده و کارگروه امنیت و دفاع استان به ریاست جناب آقای نظری مدیر کل امنیتی و انتظامی

۱۲ مارس ۲۰۲۲

جلسه کمیته امنیت ورزش استان مورخ 1400-12-19

جلسه کمیته امنیت ورزش استان مورخ 1400-12-19

برگزاری جلسه کمیته امنیت ورزش استان به ریاست جناب آقای نظری مدیر کل امنیتی و انتظامی

۱۰ مارس ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1400-12-15

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1400-12-15

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست جناب آقای نظری مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی

۶ مارس ۲۰۲۲

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم و کمیسیون مقابله با قاچاق انسان مورخ 1400-12-9

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم و کمیسیون مقابله با قاچاق انسان مورخ 1400-12-9

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم و کمیسیون مقابله با قاچاق انسان مورخ 1400/12/9

۲۸ فوریه ۲۰۲۲

جلسه مشترک کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان با کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگران استان مورخ 1400-12-4

جلسه مشترک کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان با کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگران استان مورخ 1400-12-4

جلسه مشترک کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان با کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگران استان مورخ 1400/12/4

۲۳ فوریه ۲۰۲۲

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان مورخ 1400-12-3

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان مورخ 1400-12-3

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان در ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/12/3 به ریاست جناب آقای نظری مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۲۲ فوریه ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

جلسه کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

۲۴ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

برگزاری جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

۲۴ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری سومین جلسه جرائم و تخلفات اینترنتی استان

برگزاری سومین جلسه جرائم و تخلفات اینترنتی استان

برگزاری سومین جلسه جرائم و تخلفات اینترنتی استان

۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱

  • 1
  • 2