اخبار دفتر امور امنیتی و انتظامی
جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 16-9-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 16-9-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1402/9/16 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم اتخاذ گردید.

۳ روز پیش ادامه مطلب
جلسه مشترک مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 15-9-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 15-9-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/9/15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ و تصمیم گیری گردید.

۶ دسامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 20-8-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 20-8-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/8/20 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزارو تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۱ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیته تخصصی نظارت بر تخلفات اینترنتی استان راس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 17-8-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی نظارت بر تخلفات اینترنتی استان راس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 17-8-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی نظارت بر تخلفات اینترنتی استان راس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 17/8/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۹ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون اماکن و تاسیسیات طبقه بندی شده استان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17-8-1402 به ریاست آقای جیریایی معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون اماکن و تاسیسیات طبقه بندی شده استان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17-8-1402 به ریاست آقای جیریایی معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون اماکن و تاسیسیات طبقه بندی شده استان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17/8/1402 به ریاست آقای جیریایی معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۸ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 27-7-1402به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 27-7-1402به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 27/7/1402به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۹ اکتبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 18-7-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 18-7-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/7/18به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزارو تدابیر لازم در این خصوص تصمیم و اتخاذ گردید.

۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون ریز پرنده های بدون سرنشین استان در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 3-7-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون ریز پرنده های بدون سرنشین استان در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 3-7-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون ریز پرنده های بدون سرنشین استان در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/7/3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسیم استان ساعت 30-10 صبح روز چهارشنبه مورخ 29-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسیم استان ساعت 30-10 صبح روز چهارشنبه مورخ 29-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسیم استان ساعت 10/30صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/6/29به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان در ساعت 30-10 صبح روز دوشنبه مورخ 27-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان در ساعت 30-10 صبح روز دوشنبه مورخ 27-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان در ساعت 30/10 صبح روز دوشنبه مورخ 27/6/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار و تدابیر لازم در این خصوص تصمیم و اتخاذ گردید.

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیته نظارت بر تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 11-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 11-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 11/6/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28/5/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۹ اوت ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28/5/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۹ اوت ۲۰۲۳

جلسه گشت محله محور بسیج (رضویون) در ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 23-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه گشت محله محور بسیج (رضویون) در ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 23-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه گشت محله محور بسیج (رضویون) در ساعت 30/8 صبح روز دوشنبه مورخ 23/5/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۴ اوت ۲۰۲۳

جلسه سامانه های هوشمند نظارتی استان در ساعت 30-10 روز سه شنبه مورخ 17-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه سامانه های هوشمند نظارتی استان در ساعت 30-10 روز سه شنبه مورخ 17-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه سامانه های هوشمند نظارتی استان در ساعت 30/10 روز سه شنبه مورخ 17/5/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۸ اوت ۲۰۲۳

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در ساعت 30-8 صبح روز پنجشنبه مورخ 29-4-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در ساعت 30-8 صبح روز پنجشنبه مورخ 29-4-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در ساعت 30/8 صبح روز پنجشنبه مورخ 29/4/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳

جلسه آقای نظری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی با همکاران اداره کل امنیتی و انتظامی در ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402-4-13 برگزار گردید.

جلسه آقای نظری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی با همکاران اداره کل امنیتی و انتظامی در ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402-4-13 برگزار گردید.

جلسه آقای نظری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی با همکاران اداره کل امنیتی و انتظامی در ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402/4/13 برگزار گردید.

۵ ژوئیه ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5