اخبار دفتر امور امنیتی و انتظامی
جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 12-30 روز دوشنبه مورخ 1401-11-3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 12-30 روز دوشنبه مورخ 1401-11-3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 12/30 روز دوشنبه مورخ 1401/11/3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۴ روز پیش ادامه مطلب
کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها اختلافات و مراسمات در ساعت 10-30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-10-13 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها اختلافات و مراسمات در ساعت 10-30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-10-13 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها اختلافات و مراسمات در ساعت 10/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزارو تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۳ ژانویه ۲۰۲۳

کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجازدر ساعت 9-30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-10-13 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجازدر ساعت 9-30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-10-13 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجازدر ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید

۳ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 28-9-1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 28-9-1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/9/28 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه کمیته تخصصی تظارت بر تخلفات اینترنتی استان در ساعت 10-30 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401-9-24 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی تظارت بر تخلفات اینترنتی استان در ساعت 10-30 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401-9-24 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی تظارت بر تخلفات اینترنتی استان در ساعت 10/30 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/9/24 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزارو تدابیر و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سرنشین ساعت 13-00 مورخ 1401-9-23 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سرنشین ساعت 13-00 مورخ 1401-9-23 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سرنشین ساعت 13/00 روز چهارشنبه مورخ 1401/9/23 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1401-9-10 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1401-9-10 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/9/10 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان مورخ 1401-8-4

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان مورخ 1401-8-4

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/8/4 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان مورخ 1401-8-4

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان مورخ 1401-8-4

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/8/4 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

جلسه کمیته برآورده اطلاعات استان در ساعت 10-30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401-7-18 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته برآورده اطلاعات استان در ساعت 10-30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401-7-18 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته برآورده اطلاعات استان در ساعت 10/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/7/18 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۰ اکتبر ۲۰۲۲

جلسه کمیته امنیتی بررسی مسائل ترافیکی بازگشایی مدارس در مورخ 1401-6-28 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی بررسی مسائل ترافیکی بازگشایی مدارس در مورخ 1401-6-28 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی بررسی مسائل ترافیکی بازگشایی مدارس در ساعت 10/00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/6/28 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه مشترک کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان و کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی در مورخ 1401-6-14

جلسه مشترک کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان و کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی در مورخ 1401-6-14

جلسه مشترک کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان و کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی در ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

۵ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند و تهیه و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان در مورخ 1401-6-10 به ریاست جناب آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند و تهیه و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان در مورخ 1401-6-10 به ریاست جناب آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند و تهیه و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان در ساعت 8/30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/6/10 به ریاست جناب آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

۱ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه راهیان نور، در خصوص اجرای پروژه دیوار کشی و محوطه سازی اردوگاه شهید رحیم آنجفی خرمشهر در مورخ 1401-6-3

جلسه راهیان نور، در خصوص اجرای پروژه دیوار کشی و محوطه سازی اردوگاه شهید رحیم آنجفی خرمشهر در مورخ 1401-6-3

جلسه راهیان نور، در خصوص اجرای پروژه دیوار کشی و محوطه سازی اردوگاه شهید رحیم آنجفی خرمشهر در ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/6/3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۵ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 8-30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401-6-3 به ریاست آقای رحیم تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 8-30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401-6-3 به ریاست آقای رحیم تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 8/30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/6/3 به ریاست آقای رحیم تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲۵ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان در مورخ 1401-6-1

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان در مورخ 1401-6-1

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان درساعت 11/00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/6/1 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۳ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان استان در مورخ 1401-6-1

جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان استان در مورخ 1401-6-1

جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان استان درساعت 8/45 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/6/1 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۳ اوت ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4