اخبار بخشداری مرکزی خمین
خارج از دسترس بودن سامانه ستاد

خارج از دسترس بودن سامانه ستاد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از ساعت 19:00 پنج شنبه مورخ 1402.05.19 تا پایان روز جمعه ساعت 24:00 مورخ 1402.05.20 از دسترس خارج می باشد.

۹ ماه پیش ادامه مطلب