اخبار اداره کل امور اداری و مالی
پیرو جلسه کمیته پشتیبانی ستاد سفر استانی ریاست محترم جمهوری که امروز برگزار شد بازدید از سالن دانشگاه آزاد اسلامی اراک صورت گرفت.

پیرو جلسه کمیته پشتیبانی ستاد سفر استانی ریاست محترم جمهوری که امروز برگزار شد بازدید از سالن دانشگاه آزاد اسلامی اراک صورت گرفت.

پیرو جلسه کمیته پشتیبانی ستاد سفر استانی ریاست محترم جمهوری که امروز برگزار شد بازدید از سالن دانشگاه آزاد اسلامی اراک جهت تجهیز و آماده سازی سفر با حضور آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع ، نظری معاون سیاسی ، اکبری مدیرکل امور اداری و مالی ،معصومی مدیرکل بازرسی ، رحیمی تبار مدیرکل امنیتی و کلوانی مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی اراک و سایر اعضای کمیته پیشتبانی صورت گرفت.

۲۱ ساعت پیش ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی با محوریت موضوع سفر استانی ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی با محوریت موضوع سفر استانی ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی با محوریت موضوع سفر استانی ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی که با ارائه پیشنهادات و تبادل نظرات و تعیین وظایف محوله هریک از اعضای کمیته جهت آمادگی های لازم که با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی ، ناظری مدیرکل حوزه استاندار ، معاونین اداری و مالی و سایر اعضای کمیته در تاریخ 1401/04/05 در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

۲۶ ژوئن ۲۰۲۲

برگزاری ششمین جلسه کمیته پشتیبانی با محوریت موضوع سفر استانی ریاست محترم جمهوری

برگزاری ششمین جلسه کمیته پشتیبانی با محوریت موضوع سفر استانی ریاست محترم جمهوری

برگزاری ششمین جلسه کمیته پشتیبانی با محوریت موضوع سفر استانی ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی که با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی و معصومی مدیرکل بازرسی استانداری و سایر اعضای کمیته در تاریخ 1401/04/01 در محل دفتر اداره کل امور اداری و مالی برگزار شد.

۲۵ ژوئن ۲۰۲۲

برگزاری پنجمین جلسه کمیته پشتیبانی با محوریت موضوع سفر استانی ریاست محترم جمهوری

برگزاری پنجمین جلسه کمیته پشتیبانی با محوریت موضوع سفر استانی ریاست محترم جمهوری

برگزاری پنجمین جلسه کمیته پشتیبانی با محوریت موضوع سفر استانی ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی که با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی و سایر اعضای کمیته در تاریخ 1401/03/28 در محل دفتر اداره کل امور اداری و مالی برگزار شد.

۱۹ ژوئن ۲۰۲۲

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات در خصوص بیمه درمان تکمیلی ...

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات در خصوص بیمه درمان تکمیلی ...

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات در خصوص بیمه درمان تکمیلی کارکنان استانداری و دوائر تابعه در تاریخ 1401/03/25 با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی و راستگردانی نماینده اداره کل حراست، باقری نماینده دفتر امور اجتماعی، احدی و مرزبان نمایندگان دفتر بازرسی و میرزایی مسئول امور رفاه و دبیر جلسه در محل دفتر اداره کل امور اداری و مالی برگزار شد.

۱۶ ژوئن ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی سفر استانی ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی سفر استانی ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی سفر استانی ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی با مدیران دانشگاه های استان به منظور هماهنگی و آمادگی های لازم با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی و سایر اعضای کمیته در محل دفتر اداره کل امور اداری و مالی برگزار شد.

۱۶ ژوئن ۲۰۲۲

دومین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی با موضوعیت ارزیابی ارتقاء رتبه کارکنان استانداری و دوائر تابعه

دومین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی با موضوعیت ارزیابی ارتقاء رتبه کارکنان استانداری و دوائر تابعه

دومین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی با موضوعیت ارزیابی ارتقاء رتبه کارکنان استانداری و دوائر تابعه با حضور آل یاسین معاون توسعه مدیریت و توسعه منابع و اکبری مدیرکل امور اداری و مالی و سایر اعضای کمیته در تاریخ 1401/03/11 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد.

۲ ژوئن ۲۰۲۲

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری استانداری(آژانس)

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری استانداری(آژانس)

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری استانداری(آژانس) به ریاست اکبری مدیرکل امور اداری و مالی و سایر اعضای کمیسیون مناقصات استانداری در مورخ 1401/03/01 در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

۲۳ مه ۲۰۲۲

فراخوان مناقصه عموم ی یک مرحل هاي پشتیبانی
و نگهداري تأسیسات ساختمانهاى استاندارى مرکزى

فراخوان مناقصه عموم ی یک مرحل هاي پشتیبانی و نگهداري تأسیسات ساختمانهاى استاندارى مرکزى

اداره کل امور اداری و مالی

۱۴ آوریل ۲۰۲۲

فراخوان مناقصه عموم ی یک مرحل هاي انجام کلیهى امور
خدمات و پشتیبانى ادارى ساختمانهاى استاندارى مرکز ى

فراخوان مناقصه عموم ی یک مرحل هاي انجام کلیهى امور خدمات و پشتیبانى ادارى ساختمانهاى استاندارى مرکز ى

اداره کل امور اداری و مالی

۱۴ آوریل ۲۰۲۲

چهاردهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی

چهاردهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

دوازدهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی

دوازدهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری ومالی

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

جلسه کمیته پشتیبانی

جلسه کمیته پشتیبانی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۷ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه با بیمه رازی

جلسه با بیمه رازی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۷ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداري مركزي

جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداري مركزي

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۴ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه هماهنگی مصوبات کرونا

جلسه هماهنگی مصوبات کرونا

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5