درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
جلسه اقدام مشترک ،جهت تنظیم بازار وتاُمین اقلام معیشتی همشهریان گرامی ،در مورّخ ۱۴۰۱-۱۲-۹ به ریاست مهندس محمدرضارضایی فرماندار وبا حضور دیگر اعضا محترم درمحلّ فرمانداری تفرش تشکیل گردید.آقای فرماندار ضمن قدردانی از زحمات  همه مسئولین نظارتی فرمودند،علی رغم تلاش دوستان،متاُسّفانه نتیجه کاربازرسیها ملموس و اعتماد ساز نبوده است و......  . پس از بحث وتبادل نظرعزیزان موارد ذیل بعضاً مصوّب و مورد تاُکید قرار گرفتند:
🌷توزیع بموقع وگسترده انواع گوشت قرمز ، شکر،برنج تایلندی،هندی و.... جهت تنظیم این اقلام.(درچند روز گذشته بطور متناوب گوشت گوسفندی منجمد درحال توزیع بوده وانشاا... ادامه خواهد داشت).
🌷تنظیم فهرست بازرسین محترم درقالب گشت مشترک(حداقل سه نفره)متشکّل از همکاران محترم درادارات صمت، جهاد کشاورزی،بهداشت،اتاق اصناف،بسیج و.....
(شروع کار از سیزدهم اسفند ماه).
🌷تاُکید بر پیگیری افزایش وتوزیع مناسب سهمیه آرد روستاییان زحمتکش.و..........  .
جلسه اقدام مشترک ،جهت تنظیم بازار وتاُمین اقلام معیشتی همشهریان گرامی ،در مورّخ ۱۴۰۱-۱۲-۹ به ریاست مهندس محمدرضارضایی فرماندار وبا حضور دیگر اعضا محترم درمحلّ فرمانداری تفرش تشکیل گردید.آقای فرماندار ضمن قدردانی از زحمات همه مسئولین نظارتی فرمودند،علی رغم تلاش دوستان،متاُسّفانه نتیجه کاربازرسیها ملموس و اعتماد ساز نبوده است و...... . پس از بحث وتبادل نظرعزیزان موارد ذیل بعضاً مصوّب و مورد تاُکید قرار گرفتند: 🌷توزیع بموقع وگسترده انواع گوشت قرمز ، شکر،برنج تایلندی،هندی و.... جهت تنظیم این اقلام.(درچند روز گذشته بطور متناوب گوشت گوسفندی منجمد درحال توزیع بوده وانشاا... ادامه خواهد داشت). 🌷تنظیم فهرست بازرسین محترم درقالب گشت مشترک(حداقل سه نفره)متشکّل از همکاران محترم درادارات صمت، جهاد کشاورزی،بهداشت،اتاق اصناف،بسیج و..... (شروع کار از سیزدهم اسفند ماه). 🌷تاُکید بر پیگیری افزایش وتوزیع مناسب سهمیه آرد روستاییان زحمتکش.و.......... .