اخبار دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان های محلات و دلیجان

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان های محلات و دلیجان

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان های محلات و دلیجان در تاریخ 1401/11/11

۸ ماه پیش ادامه مطلب
حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان خمین

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان خمین

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان خمین در تاریخ 1401/11/10

۳۱ ژانویه ۲۰۲۳

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان شازند

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان شازند

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان شازند در تاریخ 1401/11/08

۲۹ ژانویه ۲۰۲۳

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان فرهنگ خسروانی شهرستان فراهان

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان فرهنگ خسروانی شهرستان فراهان

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان فرهنگ خسروانی شهرستان فراهان در تاریخ 1401/10/18

۹ ژانویه ۲۰۲۳

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان فراهان

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان فراهان

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان فراهان در تاریخ 1401/10/18

۹ ژانویه ۲۰۲۳

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان مهر شهرستان خنداب

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان مهر شهرستان خنداب

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان مهر شهرستان خنداب در تاریخ1401/10/13

۴ ژانویه ۲۰۲۳

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان امیرکبیر شهرستان اراک

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان امیرکبیر شهرستان اراک

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان امیرکبیر شهرستان اراک در تاریخ 1401/10/7

۲۹ دسامبر ۲۰۲۲

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه در تاریخ 1401/09/28

۲۰ دسامبر ۲۰۲۲

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان حضرت فاطمه شهرستان ساوه

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان حضرت فاطمه شهرستان ساوه

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان حضرت فاطمه شهرستان ساوه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۷

۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

حضور مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان در سامانه سامد (۱۱۱)

حضور مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان در سامانه سامد (۱۱۱)

پاسخگویی مدیران درسامد

۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

حضور مدیر کل محترم بیمه سلامت استان در سامانه سامد (۱۱۱)

حضور مدیر کل محترم بیمه سلامت استان در سامانه سامد (۱۱۱)

پاسخگویی مدیران در سامد

۱۳ دسامبر ۲۰۲۲

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان امام سجاد شهرستان آشتیان

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان امام سجاد شهرستان آشتیان

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان امام سجاد شهرستان آشتیان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۰

۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان آشتیان

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان آشتیان

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان آشتیان در تاریخ 1401/09/20

۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

حضور مدیر عامل محترم توزیع برق استان در سامانه سامد (۱۱۱)

حضور مدیر عامل محترم توزیع برق استان در سامانه سامد (۱۱۱)

پاسخگویی مدیران در سامد

۸ دسامبر ۲۰۲۲

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان زرندیه

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان زرندیه

حضور تیم ارزیابی عملکرد دفتر در فرمانداری شهرستان زرندیه در تاریخ 1401/09/14

۶ دسامبر ۲۰۲۲

حضور تیم بازرسی دفتر در  بیمارستان امام رضا شهرستان زرندیه

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان امام رضا شهرستان زرندیه

حضور تیم بازرسی دفتر در بیمارستان امام رضا شهرستان زرندیه در تاریخ 1401/09/14

۵ دسامبر ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4